Yrityshaavi toimi tehokkaana työkaluna Linnan Kehityksen yrityspalvelutiimille

Yrityshaavi- soittokierroksen avulla tavoitettiin yli 3000 hämeenlinnalaista yritystä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Linnan Kehitys toteutti Yrityshaavi-soittokierroksen yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Taustalla yhteistyölle on aito halu kuulla yrityksiä ja tarjota palveluja sekä tukitoimia yritysten tueksi.

Yrityshaavissa yrityksiltä kysyttiin näkemyksiä mm. liiketoiminnan kasvunäkymistä, kehittämis-, työvoima-, ja toimitilatarpeista sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Soittokierros toteutettiin yhteistyönä SunUran soittajien kanssa, jotka kävivät kysymyspatteriston lävitse yritysten kanssa. Riippuen yrityksen vastauksista, soiton jälkeen yrityksestä lähti liidi joko Linnan Kehitykselle tai oppilaitoksille. Linnan Kehityksen yrityspalvelutiimin näkökulmasta Yrityshaavi oli tehokas työkalu ja sen avulla saatiin nopeasti tavoitettua yritykset, joilla oli akuuttia avun tarvetta tai erilaisia kehittämistarpeita. Yrityshaavin avulla pystyttiin suuntaamaan Yrityspalvelutiimin toimia yritysten tarpeiden mukaiseksi.

Yritysten viestiä viedään eteenpäin ja asioita halutaan ratkaista

Yrityshaavin kautta saatiin paljon avointa palautetta yrityksiltä kaupungin palveluiden ja toimien kehittämiseen  mm. liittyen kaupungin julkisiin hankintoihin, yritysmyönteisyyteen ja palvelunopeuteen. Linnan Kehitys on vienyt yritysten viestiä eteenpäin Hämeenlinnan kaupungille ja esimerkiksi hankintojen osalta on koottu yhteistyöryhmä, jonka avulla on lähdetty kehittämään prosesseja sekä ajattelutapaa yritysmyönteisemmäksi.

Yrityksien kehittämistarpeissa eniten esille nousivat markkinoinnin kehittäminen, digitaalisuus, verkostoituminen, myynnin kehittäminen ja toimialakehittäminen. Linnan Kehitys on suunnannut 2021 järjestetyt tapahtumat ja työpajat vastaamaan näihin yrityksissä nousseisiin tarpeisiin. Linnan Kehitys on järjestänyt PARKKI Business Parkissa tilaisuuksia mm. asiakasymmärryksestä, myynnistä, hakukoneoptimoinnista, brändi-identiteetistä, liiketoimintamuotoilusta, somemarkkinoinnista, hallitustyöskentelystä ja verkkokaupan kehittämisestä.

Työvoiman saatavuuden haasteita taklataan yhteistyössä

Yrityshaavin avulla päästiin myös entistä nopeammin käsiksi yritysten työvoimahaasteisiin. Haastatteluissa yritykset kertoivat työvoiman löytämisen haasteista ja kohtaanto-ongelmasta. Oppilaitosyhteistyö koettiin yrityksissä tärkeäksi työvoiman saatavuuden näkökulmasta ja usealla yrityksellä harjoittelujaksot olivat johtaneet opiskelijan palkkaukseen. Kuitenkin osa yrityksistä koki oppilaitoksista valmistuneiden osaamistason haasteeksi, sillä yrityksiltä vaaditaan vielä vahvaa perehdyttämistä ja alan työtehtävien opettamista vastavalmistuneille.

Työvoimahaasteiden ratkaisuun on aloitettu useita toimenpiteitä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. TyöllisyysNyrkki nimellä kulkevan yhteistyöryhmän päämääränä on lisätä alueen työllisyysvalmentajien tietoutta yrityksistä ja niiden tarpeista. PARKKI Business Parkissa on järjestetty syksyn aikana matalan kynnyksen DuuniParkki- info- ja rekrytilaisuuksia sekä alakohtaisia KoulutusParkki – koulutusesittelyjä, joiden järjestelyissä ovat olleet mukana myös alueen oppilaitokset. Lisäksi on jalkauduttu yritysten tiloihin potentiaalisten työnhakijoiden kanssa yritysvierailuille ja kevyisiin työhaastatteluihin.

Ennakoinnilla uudistuvaa elinvoimaa

Yrityshaavin vastanneista yrityksistä 55 yritystä kertoi yrityksen myynnin tai lopettamisen olevan ajankohtaista seuraavan vuoden aikana.  Yrityshaavin tuloksien perusteella on aloitettu tekemään mallia, jonka tuella alueen yrityksiä voidaan entistä vahvemmin palvella sukupolvenvaihdoksissa ja muissa omistusjärjestelyiden muutoksissa. Ennakoinnilla on tarkoitus varmistaa yrityksien toimintakyky ja kannattavuus myyntihetkellä. Sukupolvenvaihdoksiin ja omistusjärjestelyihin keskittyminen nähdään paitsi apuna yrityksille, myös yhtenä Hämeenlinnan elinvoimaa tukevana toimenpiteenä.

Kansainvälistyvä yritys ei ole Hämeenlinnassa yksin

Yrityshaaviin vastanneista yrityksistä lähes sata yritystä oli kiinnostunut kansainvälisen kaupan aloittamisesta tai sen lisäämisestä ja kehittämisestä. Jatkossa tieto Hämeenlinnan alueen KV-palveluista ja niiden tuottajista löytyy Linnan Kehityksen nettisivuilta. Saatavilla on tiedon lisäksi henkilökohtaista sparrausta, oli kyse sitten aloittamisesta, liiketoiminnan kasvattamisesta ja kehittämisestä tai rahoitusmahdollisuuksista.

Yrityshaavi tuo yritysten äänen kuuluviin

Yrityshaavin avulla saatiin hämeenlinnalaisilta yrityksiltä paljon arvokasta tietoa ja palautetta, jonka avulla pystytään kehittämään alueen elinvoimaa ja suuntaamaan toimia entistä tehokkaammin. Uusi Yrityshaavi-soittokierros aloitetaan alkuvuonna 2022.